Сдружение „SBW Bulgaria

чрез образование и превенция на здравето се ангажира за един

Social Better World

ЗА НАС

Сдружение „СБВ България“ („SBW Bulgaria” Vereins) е регистрирано съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Основните цели на Сдружението залегнали в учредителния му устав са:

 • Да подпомага и насърчава образованието, професионалното обучение и творческото развитие на талантливи и способни български деца и младежи и тяхното дейно включване в обществения и икономическия живот на страната, както и оказване на съдействие за духовното и интелектуалното им развитие, възпитаване в дух на хуманизъм, съхраняване и обогатяване на общочовешките добродетели и уважението към човешката личност;
 • Да подобрява условията на живот, образование и възпитание на деца и младежи с тежко материално положение;
 • Да подпомага ранното детско развитие и специализираното обучение на деца и младежи, включително като отпуска стипендии или еднократни помощи за обучение;
 • Да подпомага конкретни дейности и програми на образователни, социални, здравни и духовни институции, насочени към помощ за деца и младежи в неравностойно социално положение;
 • Да организира благотворителни кампании и реализира проекти, насочени към подпомагане образованието на деца в неравностойно социално положение и такива със специални нужди;
 • Да подкрепя и съдейства за укрепването на нравствените ценности в обществото за създаване на климат на доброжелателство и взаимопомощ.

Острите и хроничните заболявания на дихателната система са най-честите състояния, за които се търси лекарска помощ още в детска възраст. Бронхиалната астма, явяваща се най-честото хронично заболяване, представлява един от световните здравни проблеми, водещ до животозастрашаващи пристъпи, когато заболяването не е в контрол.

В момента лечението на хроничните белодробни неинфекциозни заболявания в България е концентрирано изключително върху медикаментозното повлияване. В същото време изключителната урбанизация оказва изключително вредно въздействие върху боледуващите деца чрез три основни рискови фактора:

 • рецидивиращите вирусни инфекции на дихателните пътища;
 • повишеното замърсяване на вдишвания въздух с фини прахови частици;
 • стабилната тенденция за увеличаване броя на децата и юношите със затлъстяване.

Световният опит в лечението на хроничните белодробни неинфекциозни заболявания свидетелства за това, че медикаментозната терапия, физиотерапията, климатотерапията, смехотерапията и спортната активност вървят ръка за ръка. Комплексната терапия – саниране на околната среда, обучение и медикаментозно лечение, изисква гъвкав подход, колериращ с тежестта на заболяването. Единствено чрез правилното им внедряване в ежедневието на пациентите е възможно постигането на продължителни периоди на стабилизация и избягване на късните последици от заболяванията.

Изграждайки училищна инфраструктура сред природата, създавайки и развивайки образователни центрове Сдружение „СБВ България“ / “SBW Bulgaria”, преследвайки реализацията на:

 • непосредствената цел – формиране и повишаване на субективната здравна култура,
 • крайната цел – създаване на утвърждаващ здравето стил на живот,
  се ангажира за изграждането на един Социално Добър Свят / Social Better World (SBW).

МИСИЯ

ВИЗИЯ

Нашата визия е: Съдействие за социално по-добър свят
(Social Better World)

Вярваме, че чрез образование, повишаване на личната здравната култура и социалната ни ангажираност, съдействаме за повишаване на жизнения стандарт на всеки един от нас.